تناسب بدن

19 شهريور 1391 ساعت 11:36 ق.ظ

بدن انسان به لحاظ متابوليكي از دوبخش تشكيل شده است:


1- تركيب عضلاني و استخوان ها   


2- توده چربيدر مبحث چاقي ، تجمع زياد بافت هاي چربي ، مغاير با سلامتي شناخته ميشوند .


در حقيقت ، داشتن وزن مطلوب متناسب با  قد . سن .استخوان بندي و رشد عضلاني در يك جدول نسبي ، تعيين كننده ميزان چاقي يا لاغري فرد محسوب ميشود .


اندام متناسب و قابل قبول در جدول زير را  بنگريد:
مردان: 
 قد – وزن دراستخوان بندي متوسط        قد -  وزن در استخوان بندي درشت 


 
61-57 كيلو 1/55 متر 54-50 كيلو 1/55 متر
67-60 كيلو 1/60 متر 57-53 كيلو 1/60 متر
71-63 كيلو 1/65 متر 60– 56 كيلو   1/65 متر
75-67 كيلو 1/70 متر 64-60 كيلو 1/70 متر
78-70 كيلو 1/75 متر 68-64 كيلو 1/75 متر
84-74 كيلو 1/80 متر 72-67 كيلو 1/80متر
88-84 كيلو 1/85 متر 76-71 كيلو 1/85 متر
93-88 كيلو 1/90 متر    80-74 كيلو 1/90 متر

                        


زنان 
  قد – وزن در استخوان بندي متوسط    قد – وزن در استخوان بندي درشت


 
55 -48 كيلو 1/45 متر 44-42 كيلو 1/45متر  
55- 50 كيلو 1/50 متر 50-45 كيلو 1/50 متر
61-53 كيلو 1/55 متر 51-48 كيلو 1/55 متر
64-57 كيلو 1/60 متر 54-50 كيلو 1/60 متر
68-60 كيلو 1/65متر 58-54 كيلو 1/65 متر
70-64 كيلو 1/70 متر 61-57 كيلو 1/70 متر
75-68 كيلو 1/75 متر 65-61 كيلو 1/75 متر